Урок 7


Немає нічого що не долалось би працею

Чим більше знаєш, тим більше можеш.

Е. Абу

Створення динамічних елементів за допомогою графічного редактора веб-сторінок: динамічна зміна параметрів тексту, розкривні списки, позиціонування зображень.


Мета.

Навчальна. Ознайомити учнів зі створенням динамічних елементів за допомогою графічного редактора веб-сторінок: динамічна зміна параметрів тексту, розкривні списки, позиціонування зображень. 


Знань, одержаних під час вивчення попередніх розділів, достатньо для створення добротних, хоча й простих сайтів. Та чи відмовить­ся той, хто прагне стати справжнім веб-майстром, від додаткових засобів оформлення сторінок та створення ефектів, яких неможли­во досягнути звичайними методами? І чи не мріє він навчитися розробляти сучасні динамічні веб-ресурси, які реагують на дії відвідувачів, відповідають на їхні запитання, обмінюються з ни­ми електронними листами, а може, навіть допомагають робити домашні завдання?

Тому зараз ви дізнаєтеся про ще один засіб форматування текстів і розміщення елементів на веб-сторінках, ознайомитеся з динаміч­ними елементами сайтів та навчитеся їх створювати. Крім того, ви виконаєте дві практичні роботи, присвячені створенню дина­мічних елементів та форм, а також їхній обробці за допомогою скриптів.


Вивчення нового матеріалу.

Створення форм та динамічних ефектів у FrontPage

Програма FrontPage дає змогу створювати форми, вибираючи ко­манди з меню — знати мову HTML для цього не обов'язково. Але, як зазначалося, створений у FrontPage сайт має бути опублікова­ний на сервері, що підтримує FrontPage Server Extensions. В іншо­му разі деякі елементи такого сайту працювати не будуть.

Створити форму у FrontPage можна у три способи.

 • За допомогою майстра. Програма задає низку запитань про те, якою повинна бути форма і, ґрунтуючись на відповідях, будує форму, яку згодом можна відредагувати так, щоб вона повністю відповідала вимогам.
 • Використовуючи шаблон сторінки з формою. При цьому про­грама не ставить жодних запитань, а відразу створює форму певного типу, наприклад для гостьової книги. її також можна редагувати.
 • Самостійно зі стандартних елементів. Для цього спочатку створюють сторінку, а потім розміщують на ній форму. Front­Page у формі створить дві кнопки — Отправить (Надіслати) і Сброс (Скинути). Розробнику залишається створити на фор­мі поля та інші елементи.

Шаблони та майстри для створення форм

Щоб переглянути список шаблонів і майстрів форм, які пропонує FrontPage, в меню Файл (Файл) слід вибрати команду Создать (Створити) і в області завдань клацнути посилання Другие шаб­лоны страниц (Інші шаблони сторінок). У діалоговому вікні, що відкриється, для вибору шаблону або майстра створення форм використовують вкладку Общие (Загальні) (рис. 5.20).

1.png

Серед шаблонів та майстрів програми FrontPage варто відзначити такі:

 • Форма подтверждения (Форма підтвердження) — шаблон фор­ми для підтвердження отримання інформації;
 • Форма обратной связи (Форма зворотного зв'язку) — шаблон форми для введення зауважень стосовно сайту;
 • Мастер страницы формы (Майстер сторінки форми) — майстер створення форми для опитування відвідувачів сайту; дає змогу сформувати список запитань, на які потрібно одержати від­повіді;
 • Гостевая книга (Гостьова книга) — шаблон гостьової сторінки; ця сторінка дасть змогу відвідувачам сайту залишити свої враження про нього;
 • Страница поиска (Сторінка пошуку) — шаблон сторінки у ви­гляді форми, яку використовують для пошуку інформації на сторінках сайту;
 • Регистрационная форма (Реєстраційна форма) — шаблон форми для реєстрації відвідувача сайту.

Вправа 5.7

Розглянемо роботу майстра Мастер страницы формы (Майстер сто­рінки форми) детально.

 1. Запустіть програму FrontPage. Відкрийте діалогове вікно із переліком шаблонів та майстрів і перейдіть на вкладку Общие (Загальні).
 2. Виберіть у списку Мастер страницы формы (Майстер сторінки форми) і клацніть кнопку ОК У першому, інформаційному вікні клацніть кнопку Далее (Далі), після чого з'явиться вік­но (рис. 5.21), що містить такі кнопки:
 • Добавить (Додати) — відкриває діалогове вікно для вибору теми і формування запитання;
 • Изменить (Змінити) — відкриває діалогове вікно, що дає змогу змінити запитання;
 • Удалить (Видалити) — видаляє зі списку виділене запитання;
 • Вверх (Вгору) — переміщує виділене у списку запитання на один рівень вгору;
 • Вниз (Донизу) — переміщує виділене у списку запитання на один рівень донизу;
 • Очистить (Очистити) — очищує список, видаляючи з нього всі запитання.
 1. Для формування запитання клацніть кнопку Добавить (До­дати). У верхній частині діалогового вікна, що відкриється, міститься список тем, відносно яких можна формувати запи­тання. В області Описание (Опис) є короткий опис полів, які будуть поміщені у форму за вибраною темою. Запитання слід вводити у поле Измените приглашение для этого вопроса (Змі­ніть запрошення для цього запитання).

1.png

 1. Виберіть тему личные данные (особисті дані). У полі підказки введіть текст «Повідомте про себе:» (рис. 5.22). Клацніть кноп­ку Далее (Далі).

1.png

 1. У наступному діалоговому вікні виберіть прапорці та пере­микачі, що відповідають інформації, яку потрібно отримати від відвідувача веб-сторінки. Встановіть прапорці ФИО (Прі­звище, ім'я, по батькові) з властивістю-перемикачем полное имя (повне ім'я), возраст (вік) із властивістю число полных лет (кількість повних років), пол (стать), цвет волос (колір волос­ся), цвет глаз (колір очей) (рис. 5.23). Перейдіть до списку запитань за допомогою кнопки Далее (Далі).

1.png

 1. Знову скористайтеся кнопкою Добавить (Додати) та виберіть тип інформації дата (дата), у полі підказки наберіть текст «Введіть дату:». Клацніть кнопку Далее (Далі). У наступному вікні визначте формат, в якому користувач повинен вводити дату, сІсІ.тт.уу(«місяць.день.рік»), а також задайте ім'я змінної (на­приклад, data), що буде пов'язана з відповіддю користувача. Клацніть кнопку Далее (Далі). Тепер у вікні, зображеному на рис. 5.21, виведено список із двома запитаннями, які заплано­вано задати користувачу. Клацніть кнопку Далее (Далі).
 2. Наступне діалогове вікно дає змогу визначити оформлення майбутньої форми. Воно містить дві групи перемикачів та пра­порець (рис. 5.24).

Група перемикачів Выберите способ представления списка во­просов (Виберіть спосіб подання списку запитань) містить варі­анти, що дають змогу визначити спосіб оформлення запитань, розташованих у формі:

 • обычные абзацы (звичайні абзаци);
 • нумерованный список (нумерований список);
 • маркированный список (маркований список);
 • список определений (список визначень).

1.png

Перемикач Создать оглавление для этой страницы? (Створити зміст для цієї сторінки?) містить два значення. За умовчан­ням змісту для сторінки немає (значення Нет). Якщо є потре­ба його створити, вибирають значення Да. Коли прапорець Ис­пользовать таблицы для полей формы (Використовувати таблиці для полів форми) встановлено, вирівнювання полів у формі буде виконано за допомогою таблиць.

 1. Виберіть оформлення запитань як звичайних абзаців, відсут­ність змісту на сторінці та використання таблиць для вирів­нювання полів форми. Клацніть кнопку Далее (Далі).
 2. У наступному діалоговому вікні можна зазначити, де зберіга­ти дані, введені у форму. Пропонуються такі варіанти:
 • сохранить результаты в виде веб-страницы (зберегти результа­ти у вигляді веб-сторінки);
 • сохранить результаты в текстовый файл (зберегти результати в текстовий файл);
 • использовать специальный сценарий CGI (використовувати спеціальний сценарій CGI).

У разі вибору першого або другого варіанта необхідно ввести назву веб-сторінки або текстового файлу в поле Введите ба­зовое имя для файлов результатов (Введіть базове ім'я для фай­лів результатів).

 1. Виберіть збереження результатів у вигляді веб-сторінки і за­дайте для файлу результатів назву results. Клацніть кнопку Далее (Далі).
 2. Майстер створення форм отримав відповіді на всі запитан­ня. Клацніть кнопку Готово (Готово).
 3. Розглянемо створену форму. У разі необхідності можна ско­регувати зовнішній вигляд форми: змінити шрифти, кольо­ри, стандартні тексти питань тощо (рис. 5.25).

1.png


Елементи форм

Програма FrontPage дає змогу самостійно формувати та редагу­вати форми, виконуючи певні дії з їх окремими елементами, які вставляють на веб-сторінку за допомогою команди Вставка • Форма (Вставка • Форма) (рис. 5.26). При цьому можна вибрати, зокре­ма, такі елементи форми:

 • Поле — однорядкове поле для введення текстових даних;
 • Текстовое поле — область із можливістю прокручування для введення текстів великого обсягу;
 • Флажок — прапорець;
 • Переключатель — перемикач;
 • Раскрывающийся список — список, що розкривається;
 • Кнопка — кнопка.

1.png


Вправа 5.8

Розглянемо процес формування веб-сторінки, призначеної для заповнення форми для складання іспитів.

 1. Відкрийте редактор FrontPage. Створіть сторінку за допомогою кнопки Создание новой обычной страницы (Створення нової зви­чайної сторінки) панелі інструментів Стандартная (Стандартна).
 2. Введіть слова «Заповни форму для складання іспитів» та зро­біть цей текст заголовком четвертого рівня (рис. 5.27).
 3. У новому абзаці введіть текст «Прізвище:» та додайте поле для введення текстових даних (команда Вставка • Форма • Поле (Вставка • Форма • Поле)). Клавішею Enter перенесіть кнопки Отправить (Надіслати) і Сброс (Скинути) у новий абзац.
 4. Після однорядкового поля перейдіть на новий абзац і введіть текст «З цього списку вибери район, де ти проживаєш:», а по­тім у новий рядок того самого абзацу (перехід на нього здій­снюється комбінацією клавіш Shift+Enter) вставте поле роз­кривного списку (команда Вставка • Форма • Раскрывающийся список (Вставка • Форма • Розкривний список)).

1.png

 1. Виділіть вставлений елемент і виконайте команду Свойства поля формы (Властивості поля форми) з його контекстного ме­ню. У діалоговому вікні, що відкриється, клацніть кнопку Добавить (Додати), у новому діалоговому вікні в полі Вари­ант (Варіант) введіть значення першого елемента розкривного списку — «Франківський» — та клацніть ОК. Це значення з'явиться у переліку елементів списку (рис. 5.28).
 2. Аналогічно додайте у перелік елементів списку пункти «Сихів- ський» та «Галицький» і клацніть ОК. Розміри поля списку зміняться, і в ньому відобразиться перший елемент.
 3. З нового абзацу введіть текст «Вибери мову, якою ти склада­тимеш іспит:» та додайте три перемикачі (за допомогою ко­манди Вставка • Форма • Переключатель (Вставка • Форма • Пе­ремикач)). Всі перемикачі розмістіть в окремих рядках абза­цу, поруч із ними введіть текстові пояснення: «Українська», «Російська», «Англійська».

1.png

 1. З нового абзацу введіть текст «Вибери іспити:» та додайте три прапорці. Кожний із них розташуйте в новому рядку, по­руч із прапорцями введіть текстові пояснення: «Українська», «Фізика», «Математика». Після цього форма набуде такого вигляду, як на рис. 5.29.
 2. На цьому етапі всі необхідні об'єкти розміщені на формі. Те­пер відкрийте діалогове вікно властивостей форми. Для цього помістіть курсор всередину форми і виберіть команду Встав­ка • Форма • Свойства формы (Вставка • Форма • Властивості форми) головного меню або однойменну команду контекстного меню. За умовчанням у цьому діалоговому вікні вибрано зна­чення Отправка (Надсилання) перемикача Сохранение результа­тов (Збереження результатів), а в полі Имя файла (Ім'я файлу) зазначено текстовий файл, в який після клацання кнопки Отправить (Надіслати) будуть записані введені у форму дані. Стандартний формат цих даних (текст, розділений комами) можна змінити у діалоговому вікні, що відкривається кноп­кою Параметры (Параметри). Варто, однак, нагадати, що для правильної роботи цієї форми сторінка, яка її містить, має бути розміщена на сервері, що підтримує FrontPage Server- Extensions.
 3. Збережіть документ і перегляньте його у вікні браузера.

1.png


Перевірка введеної у форму інформації

Програма FrontPage надає можливість перевіряти інформацію, яку вводить користувач у форму, на коректність і відповідність на­перед визначеним умовам. Наприклад, можна задати мінімальну або максимальну кількість символів у текстовому полі, зазначити, що відповідь на питання є обов'язковою, тощо.

Щоб визначити правила перевірки значення, введеного в елементі форми, необхідно клацнути його правою кнопкою миші, вибрати у контекстному меню пункт Свойства поля формы (Властивості поля форми) і у діалоговому вікні, що відкриється, натиснути кнопку Проверить (Перевірити).

Розглянемо діалогове вікно, призначене для перевірки текстового поля (рис. 5.30). У ньому можна задати необхідність перевірки типу даних, які вводить користувач, правила їх форматування, мінімальну та максимальну довжину рядка, діапазон допустимих значень.

Якщо для поля задано правила перевірки, то бажано розмістити на сторінці інструкції для користувачів щодо допустимих для цього поля даних, наприклад, повідомити, що текстове поле при­значене для введення числового значення. Якщо користувач введе у поле форми інформацію, що не відповідає заданим для цього елемента правилам, він одержить повідомлення Ошибка проверки (Помилка перевірки) з інформацією про те, що значення, введене у форму, є некоректним, і його слід змінити.

1.png

Ефекти динамічної HTML у FrontPage

У програмі FrontPage є додаткові можливості вдосконалити сайт за допомогою спеціальних компонентів — готових до застосування програмних модулів, для використання яких достатньо настроїти їх властивості. У такий спосіб легше розширити функціональні можливості сайту та прискорити процес його розроблення.

Розглянемо три компоненти, які дозволяють створювати зміст сайту, анімацію тексту за допомогою динамічної ИТМЬ та ефект переходу між сторінками сайту.

Створення змісту сайту

Основною перевагою змісту є те, що у разі додавання до сайту нової сторінки зміст змінюється автоматично, на відміну від стан­дартного меню з гіперпосиланнями, яке в цьому випадку доводить­ся модифікувати вручну.

Для створення змісту сайту необхідно виконати такі дії.

 1. Відкрити у програмі FrontPage наявний сайт (скористайтеся одним із сайтів, розроблених раніше на практичних заняттях) і створити нову сторінку за допомогою кнопки Создание новой обычной страницы (Створення нової звичайної сторінки) панелі інструментів Стандартная (Стандартна).
 2. У меню Вставка (Вставка) вибрати команду Веб-компонент (Веб-компонент), у вікні, що з'явиться, у списку Тип компо­нента (Тип компонента) вибрати значення Оглавление (Зміст) і натиснути кнопку Готово (Готово). Відкриється діалогове вікно Свойства оглавления (Властивості змісту) (рис. 5.31), де у текстовому полі слід зазначити URL-адресу головної сторін­ки сайту.

1.png

 1. Встановити прапорець перестраивать оглавление при изменении любой страницы (переформовувати зміст після змінення будь- якої сторінки) і клацнути кнопку ОК.
 2. Клацнути правою кнопкою миші у вільному місці сторінки та у контекстному меню вибрати пункт Свойства страницы (Вла­стивості сторінки). Відкриється відповідне діалогове вікно. У текстове поле Название (Назва) ввести заголовок новоство- реної веб-сторінки — слово «Зміст».
 3. Зберегти сторінку у файлі з іменем zmist.htm.
 4. Відкрити сторінку змісту у вікні браузера; це можна зроби­ти за допомогою команди Файл • Просмотреть в обозревателе (Файл • Переглянути у браузері). У вікні відобразиться пере­лік усіх сторінок сайту у вигляді гіперпосилань. Відвідувач, клацнувши одне з них, потрапляє на відповідну сторінку.

Зміст можна створити ще в один спосіб — використовуючи шаб­лон сторінки Оглавление (Зміст). Для цього за допомогою коман­ди Файл • Создать (Файл • Створити) і посилання Другие шаблоны страниц (Інші шаблони сторінок) слід відкрити діалогове вікно з переліком шаблонів та майстрів веб-сторінок і на вкладці Общие (Загальні) вибрати шаблон Оглавление (Зміст).


Ефекти анімації тексту

Під час створення ефекту анімації тексту можна вибрати один з кількох її типів: рух по спіралі, виліт із різних точок екрана, виникнення тексту послідовно, слово за словом тощо. Покажемо, як можна це зробити, на конкретному прикладі. Отже, слід ви­конати такі дії.

 1. Відкрити одну зі сторінок будь-якого сайту (наприклад, ство­реного раніше на практичних заняттях), і виділити текст, для якого застосувати ефект анімації «Влітання».
 2. Відобразити панель інструментів Эффекты DHTML (Ефекти динамічної HTML) (рис. 5.32). Це можна зробити, вибрав­ши команду Вид • Панели инструментов • Эффекты DHTML (Ви­гляд • Панелі інструментів • Ефекти DHTML).

1.png

 1. У списку Вкл (Увімкнути) цієї панелі вибрати пункт Загруз­ка страницы (Завантаження сторінки). Це означає, що ефект динамічної ИТМЬ проявлятиметься тоді, коли користувач за­вантажить сторінку у вікно браузера.
 2. У списку Применить (Застосувати) вибрати ефект Влет (Влітан­ня).
 3. Виділити якийсь фрагмент тексту — до нього застосуємо ефект «збільшення розміру та зміна кольору».
 4. У списку Вкл (Увімкнути) панелі інструментів Эффекты DHTML (Ефекти DHTML) вибрати пункт Наведение мыши (Наведення миші) — ефект динамічного HTML відтворюватиметься то­ді, коли користувач наведе вказівник миші на відповідний текст.
 5. У описку Применить (Застосувати) вибрати елемент Форматиро­вание (Форматування), а правіше у списку Эффект (Ефект) — елемент Выбрать шрифт (Вибрати шрифт). Відкриється діа­логове вікно Шрифт (Шрифт), де слід задати відмінний від поточного розмір шрифту та інший колір символів.
 6. Зберегти результати у файлі з іншим іменем та перевірити роботу сторінки в браузері.

Спеціальні ефекти зміни сторінок

Ефекти переходів між сторінками визначають, як на екрані зни­кає попередня сторінка і з'являється нова. Вони можуть базу­ватися на круговому чи лінійному русі сторінок, їх розчиненні або проявленні тощо. Щоб задати ці ефекти, слід виконати таку послідовність дій.

 1. Відкрити головну сторінку будь-якого сайту, створеного рані­ше на практичних заняттях.
 2. У меню Формат (Формат) вибрати команду Смена страниц (Зміна сторінок). Відкриється відповідне діалогове вікно (рис. 5.33).

1.png

 1. У списку Событие (Подія) вибрати подію Выход со страницы (Вихід зі сторінки) — ефект виникатиме у разі виходу зі сто­рінки. У текстовому полі Длительность (с) (Тривалість у секун­дах) ввести З — ефект переходу триватиме З секунди. У спи­ску Эффект (Ефект) вибрати відповідне значення, наприклад Появление снизу (Поява знизу).
 2. Зберегти результати роботи у файлі з іншим іменем і перегля­нути роботу сторінки у браузері.

Вправа 5.9

Іноді для економії місця на веб-сторінці або з метою компактного і наочного подання інформації використовують списки, які можна розгортати та згортати. Розглянемо процедуру формування таких списків у програмі FrontPage.

Створимо списки перших страв, других страв та десертів. Назви категорій страв відображатимуться на веб-сторінці постійно, а на­зви страв можна буде побачити, клацнувши мишею категорію. Щоб згорнути список страв, необхідно буде знову клацнути кате­горію. Для елементів списків використовуйте звичайний текст.

 1. Створіть у програмі FrontPage нову сторінку.
 2. Введіть у стовпчик категорії страв і відповідні страви у них (на­приклад, ті, що зображені на рис. 5.34). На цьому етапі слід лише набрати всі назви, кожну в окремому абзаці.

1.png

 1. Виділіть весь текст і оформіть його як маркований список за допомогою кнопки Маркеры (Маркери) панелі інструментів Форматирование (Форматування).
 2. Виділіть страви, які стосуються категорії «Перші страви», та двічі клацніть кнопку Увеличить отступ (Збільшити відступ) тієї самої панелі інструментів. У такий спосіб буде задано відступ для виділеного фрагмента списку.
 3. Аналогічні дії виконайте для інших категорій страв. У ре­зультаті ви отримаєте дворівневий список, де категорії страв є першим рівнем, а власне страви — другим (рис. 5.34).
 4. Виділіть один з елементів списку другого рівня та виберіть команду Список (Список) у меню Формат (Формат) або команду Свойства списка (Властивості списку) в контекстному меню елемента. У діалоговому вікні властивостей списку встановіть прапорець Включить свертываемые структуры (Увімкнути струк­тури, що згортаються) (рис. 5.35) і клацніть ОК.

1.png

Виділіть елемент списку першого рівня, що відповідає назві категорії страв, наприклад «Перші страви», знову відкрийте діалогове вікно властивостей списку і встановіть прапорці Включить свертываемые структуры (Увімкнути структури, що згортаються) та Изначально свернуть (Спочатку згорнути). Клац­ніть ОК.

Перейдіть в режим попереднього перегляду сторінки, вибрав­ши вкладку Просмотр (Перегляд) у нижній частині робочої об­ласті. На екрані відображатимуться лише елементи верхнього рівня дворівневого списку, тобто назви категорій страв. Після клацання мишею кожної з них список розкриється, показую­чи елементи другого рівня обраної категорії, тобто самі страви (рис. 5.36). Після повторного клацання список згортається.

1.png


6. Застосування отриманих знань

Самостійна робота

Розробіть такі варіанти веб-сторінок із формами.

 • Сторінка з формою, яка містить інформацію про погоду цього дня. Створіть можливість для надсилання форми за електрон­ною адресою.
 • Уявіть, що ви відпочиваєте в дитячому таборі, і ваші батьки хочуть знати про ваш стан здоров'я, про те, як ви харчуєтеся та інше; придумайте відповідні поля форми та організуйте її надсилання за електронною адресою.
 • Уявіть, що ви замовляєте піцу або іншу страву через Інтер- нет; придумайте форму для замовлення і організуйте її над­силання за електронною адресою.
 • Розробіть форму для надсилання інформації про книжку до уявної електронної бібліотеки.
 • Розробіть форму для надсилання інформації про товар, який можна придбати через уявний електронний магазин.
 • Розробіть форму для виконання тесту з будь-якого предмета.
 • Розробіть форму для надсилання інформації про учня для отримання атестата.
 • Розробіть форму для надсилання інформації, що характеризує роботу учня протягом літньої практики.
 • Придумайте свій варіант використання форм.

7.  ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ


8. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 1. Вивчити конспект.
 2. Виконати завдання c.p.

9. Тест.

 1. Таблиця каскадних стилів — це:

а)   файл з описом структури веб-сторінки;

б)   певна структура з описом властивостей елементів веб-сто- рінки;

в) спеціальна структура, в якій задається колір шрифту для елементів веб-сторінки;

г)  набір правил оформлення та форматування, які застосо­вують до різних елементів веб-сторінки;

д)  файл із призначенням кольору тла для веб-сторінки.

 1. Зовнішня таблиця стилів — це:

а)  файл із розширенням .html з описом властивостей елемен­тів веб-сторінки;

б)  файл із розширенням .txt з описом властивостей елементів веб-сторінки;

в)  файл із розширенням .css із описом властивостей елемен­тів веб-сторінки;

г)  опис властивостей елементів веб-сторінки в окремому фай­лі, який можна використовувати для багатьох веб-сторі- нок;

д)  веб-сторінка з різними настройками функціональних роз­ділів.

 1. Внутрішня таблиця стилів:

а)  розміщується безпосередньо в розділі <HEAD> усередині блоку, що охоплений тегами <STYLE>...</STYLE>;

б) розміщується безпосередньо в розділі <HEAD>;

в)  розміщується у будь-якому місці HTML-документа у фігур­них дужках;

г)  це файл із розширенням .css із описом властивостей еле­ментів веб-сторінки;

д)  це файл з описом структури веб-сторінки,

 1. Вбудований стиль — це:

а)  перелік параметрів форматування елемента веб-сторінки, заданий у його тегу за допомогою атрибута STYLE;

б)  опис властивостей фрагмента тексту чи об'єкта, розміще­ний у фігурних дужках у будь-якому місці HTML-доку­мента;

в)  опис властивостей елемента веб-сторінки в її тілі;

г)  файл із розширенням .html з описом властивостей елемен­тів веб-сторінки;

д)  файл з описом структури веб-сторінки.

 1. Сценарій — це:

а)  список гіперпосилань веб-сайту;

б) програма, написана спеціальною мовою програмування і вбудована в HTML-документ;

в)  послідовність відображення веб-сторінок під час перегля­ду сайту;

г)  програма, яку використовують для динамічного оновлен­ня веб-сторінки;

д)  програма будь-якою мовою програмування, розміщена на веб-сторінці.

 1. JavaScript — це:

а)  певна структура, що описує властивості елементів веб-сто- рінки;

б)  файл із розширенням .html з описом властивостей елемен­тів веб-сторінки;

в) мова програмування, яка дає змогу вбудовувати викону­вані модулі в документи, написані мовою HTML;

г)  програма, що дає змогу імітувати рух зображень на веб- сторінці;

д)  засіб для створення інтерактивних веб-сторінок.

 1. Об'єктна модель — це:

а)  структура, що дозволяє описати властивості елементів веб- сторінки;

б)  подання об'єктів, властивостей і подій у вигляді, зручно­му для роботи з ними в кодах HTML та у сценаріях;

в)  спосіб взаємодії між HTML-кодом веб-сторінки та кори­стувачем;

г)  засіб для роботи зі структурою документа;

д)  основа для створення динамічно керованих веб-сторінок.

 1. Об'єкт Window:

а)  це основний контейнер, в якому розміщується все те, чим можна керувати за допомогою браузера;

б)  керує інформацією, що міститься у видимій на екрані час­тині веб-сторінки;

в) надає всю інформацію про HTML-документ за допомогою колекцій і властивостей;

г)  це об'єкт найвищого ієрархічного рівня, в який заванта­жуються документи;

д) надає можливість для керування вмістом та розмірами вікна під час відтворення веб-сторінки у браузері.

 1. Об'єкт Document:

а)  керує інформацією, що міститься у видимій на екрані частині веб-сторінки;

б) надає всю інформацію про HTML-документ за допомогою колекцій і властивостей;

в)  надає всю інформацію про HTML-документ, а також мето­ди та події для роботи з ним;

г)  дає змогу динамічно формувати вміст сторінки у процесі її завантаження;

д)  це основний контейнер, в якому розміщується все те, чим можна керувати за допомогою браузера.

 1. Тег <FORM>...</FORM>:

а)  інформує про використання JavaScript або іншої мови веб- сценаріїв у тілі HTML-документа;

б)  визначає атрибути кнопок, розташованих на веб-сторінці;

в)  форматує певну частину тексту;

г)  містить теги полів для введення даних, перемикачів, пра­порців, кнопок;

д) містить атрибути, що надають можливість надсилати дані на сервер для подальшого опрацювання.

 1. Тегом кнопки надсилання даних, введених у форму, є:

а) < INPUT TYPE=" reset" ...>;

б) < INPUT TYPE= " submit " ...>;

в) < INPUT TYPE="goto" ...>;

г) < INPUT TYPE= " select " ...>;

д) < INPUT TYPE="radio". . .>.

 1. Переглянути список шаблонів і майстрів форм, пропонова­них програмою FrontPage, можна:

а)  за допомогою команди Файл • Создать (Файл • Створити) і посилання Другие шаблоны страниц (Інші шаблони сторі­нок);

б) за допомогою команди Файл • Создать (Файл • Створити) і посилання Другие шаблоны веб-узлов (Інші шаблони веб- вузлів);

в)  вибравши в меню Формат (Формат) команду Тема (Тема), а потім тему для сторінок із формами;

г)  вибравши в меню Вставка (Вставка) команду Форма (Фор­ма), а потім тип поля форми;

д)  вибравши команду Страница (Сторінка) у меню кнопки Создание новой обычной страницы (Створення нової зви­чайної сторінки).